Nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m

PDF
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m obrazek 2
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m obrazek 3
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m obrazek 4
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m obrazek 5
nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m obrazek 6
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/6
PDF
32 860 zł
Cena netto
≈ 7 651 €
Kontakt z dealerem
Marka:  Bury
Model:  Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m
Typ:  opryskiwacz zawieszany
Rocznik:  2024
Lokalizacja:  Polska Staroźreby
Data zamieszczenia:  5 lip 2024
Agronetto ID:  WD32751
Możliwość leasingu: 
Możliwość zakupu na kredyt: 
Możliwy zakup na raty: 
Opis
Wydajność:  135 l/min
Objętość zbiornika:  800 l
Szerokość uchwytu:  18 m
Prędkość robocza:  5 km/h
Wymagana moc traktora:  50 KM
Wymiary:  1.5 m × 2.75 m × 1.5 m
Stan
Stan:  nowy
Okres gwarancji::  od 1 roku
Dodatkowy opis
Kolor:  czerwony

Dodatkowy opis — Nowy opryskiwacz zawieszany Bury Feldspritze / Mounted Sprayer / Pulvérisateur 800 l 18 m

Polski
Bury Opryskiwacz zawieszany Perkoz 800 l 18 m

- Belka 18 m
- Belka składana ręcznie 18 m z hydraulicznym podnoszeniem i hydraulicznym poziomowaniem
- Korpusy wielopozycyjne
- 1 komplet dysz standardowych, szczelinowych 03, o kącie 110 stopni
- Zbiornik główny 800 l
- Zbiornik na czystą wodę do płukania układu 100 l
- Zbiornik na wodę do mycia rąk 15 l
- Pompa Annovi Reverberi AR 140, wydajność 135 l/min
- Sterownik elektryczny COMBO 177 umożliwiający zarządzanie 5 sekcjami, zaworem głównym oraz ciśnieniem z kabiny ciągnika.
- Rozwadniacz boczny o pojemności 25 l
- Wałek WOM
- Rotacyjna dysza do płukania zbiornika
- Wysokość podnoszenia belki 1,9 m

Dodatkowe wyposażenie: (dodatkowa opłata)
- Belka model 2H - w pełni hydrauliczna, rozkładana niezależnie dwoma siłownikami, blokada mechaniczna, sterowanie hydrauliką elektrycznie z kabiny ciągnika, oprawy poczwórne, jeden komplet dysz ceramicznych
- Zwiększenie wysokości podnoszenia belki do 2,2 m
- Pompa Annovi Reverberi 160 wydajność 161 l/min
- Pompa Annovi Reverberi 180 wydajność 180 l/min
- Komputer Bravo 180 S
- Dodatkowe sekcje z elektrozaworem
- Hydrauliczna amortyzacja belki (akumulator hydrauliczny)
- Oświetlenie robocze LED 2 halogeny L+P
- Oświetlenie belki LED precyzyjne załączane z pilota
- Nawigacja Matrix 908 z anteną RXA 52 (inne do wyboru)
- Znacznik pianowy
- Urządzenie do zasysania wody przez pompę roboczą (zawory, wąż 6 m z filtrem pływającym)
- Złącze do tankowania z zaworem zwrotnym i kulowym fi 50 (2")
- Elektryczny system płuczący
- Przepływomierz do tankowania z automatycznym odcięciem (zamawiać ze złączem do napełnienia)
- Rozpylacze ( Arag, TeeJet, do RSM)
- Głowice podwójne do dysz
Bury Perkoz 800 l 18 m Feldspritze

- 18 m Gestänge
- Manuell klappbares Gestänge 18 m mit hydraulischer Anhebung und hydraulischer Nivellierung
- Mehrstufige Körper
- 1 Satz Standarddüsen, geschlitzt 03, mit einem Winkel von 110 Grad
- Haupttank 800 l
- Frischwassertank für die Spülung der Anlage 100 l
- Handwaschbehälter 15 l
- Pumpe Annovi Reverberi AR 140, Durchflussmenge 135 l/min.
- Elektrische Steuerung COMBO 177 zur Steuerung der 5 Sektionen, des Hauptventils und des Drucks von der Traktorkabine aus.
- Seitenstreuer mit 25 l Fassungsvermögen
- Zapfwelle
- Drehbare Düse für die Tankspülung
- 1,9 m Hubhöhe des Auslegers

Zusatzausrüstung: (gegen Aufpreis)
- Ausleger Modell 2H - vollhydraulisch, mit zwei Zylindern unabhängig voneinander ausklappbar, mechanische Verriegelung, hydraulische Steuerung elektrisch von der Traktorkabine aus, vierfache Ausstattung, ein Satz Keramikdüsen
- Vergrößerte Hubhöhe des Auslegers auf 2,2 m
- Pumpe Annovi Reverberi 160, Fördermenge 161 l/min.
- Annovi Reverberi 180 Pumpe, Fördermenge 180 l/min
- Computer Bravo 180 S
- Zusätzliche Sektionen mit Elektroventilen
- Hydraulische Strahldämpfung (Hydraulikspeicher)
- LED-Arbeitsscheinwerfer 2 Halogen L+P
- Präzisionsgesteuerte LED-Auslegerbeleuchtung mit Fernsteuerung
- Matrix 908 Navigation mit RXA 52 Antenne (andere optional)
- Schaumstoffmarker
- Wasseransaugvorrichtung über Arbeitspumpe (Ventile, 6 m Schlauch mit Schwimmfilter)
- Betankungsanschluss mit Rückschlagventil und Kugelhahn fi 50 (2")
- Elektrische Spüleinrichtung
- Durchflussmesser für die Betankung mit automatischer Abschaltung (muss mit dem Befüllanschluss bestellt werden)
- Sprühdüsen (Arag, TeeJet, für UAN)
- Doppeldüsenköpfe
Bury Perkoz 800 l 18 m mounted sprayer

Standard equipment:
- 18 m manual folding boom with hydraulic lifting and hydraulic levelling
- Multi-position body
- 1 set of standard, slotted nozzles 03, with an angle of 110 degrees
- Main tank 800 l
- Fresh water tank for rinsing the system 100 l
- Hand wash tank 15 l
- Annovi Reverberi AR 140 pump, capacity 135 l/min.
- COMBO 177 electric controller to manage the 5 sections, the main valve and the pressure from the tractor cab.
- Side spreader with 25 l capacity
- PTO shaft
- Rotating nozzle for tank rinsing
- 1.9 m boom lift height

Additional equipment: (extra cost)
- Boom model 2H - fully hydraulic, independently unfoldable by two cylinders, mechanical locking, hydraulic control electrically from the tractor cab, quadruple fittings, one set of ceramic nozzles
- Increased boom lift height to 2.2 m
- Annovi Reverberi 160 pump, flow rate 161 l/min.
- Annovi Reverberi 180 pump, flow rate 180 l/min
- Bravo 180 S computer
- Additional sections with electro-valve
- Hydraulic beam damping (hydraulic accumulator)
- LED work lights 2 halogen L+P
- Precision-actuated LED boom lighting with remote control
- Matrix 908 navigation with RXA 52 antenna (other optional)
- Foam marker
- Water intake device via work pump (valves, 6 m hose with floating filter)
- Refuelling connection with check valve and ball valve fi 50 (2")
- Electric flushing system
- Flow meter for refuelling with automatic shut-off (to be ordered with filling connection)
- Spray nozzles (Arag, TeeJet, for UAN)
- Dual nozzle heads
Bury Perkoz 800 l 18 m pulvérisateur porté

- Rampe de 18 m
- Rampe de 18 m à repliage manuel avec relevage hydraulique et mise à niveau hydraulique
- Buses multipositions
- 1 jeu de buses standard, à fente 03, avec un angle de 110 degrés
- Réservoir principal 800 l
- Réservoir d'eau fraîche pour le rinçage du système 100 l
- Réservoir pour le lavage des mains 15 l
- Pompe Annovi Reverberi AR 140, débit 135 l/min.
- Contrôleur électrique COMBO 177 pour la gestion des 5 sections, de la vanne principale et de la pression depuis la cabine du tracteur.
- Epandeur latéral d'une capacité de 25 l
- Arbre à cardans
- Buse rotative pour le rinçage de la cuve
- Hauteur de levage de la rampe de 1,9 m

Équipement supplémentaire : (coût supplémentaire)
- Rampe modèle 2H - entièrement hydraulique, dépliage indépendant par deux vérins, verrouillage mécanique, commande hydraulique électrique depuis la cabine du tracteur, raccords quadruples, un jeu de buses en céramique
- Augmentation de la hauteur de levage de la flèche à 2,2 m
- Pompe Annovi Reverberi 160, débit 161 l/min.
- Pompe Annovi Reverberi 180, débit 180 l/min.
- Ordinateur Bravo 180 S
- Sections supplémentaires avec électrovalve
- Amortissement hydraulique de la poutre (accumulateur hydraulique)
- Éclairage de travail à LED 2 halogènes L+P
- Éclairage de flèche à LED actionné avec précision par télécommande
- Navigation Matrix 908 avec antenne RXA 52 (autres en option)
- Marqueur en mousse
- Dispositif de prise d'eau par la pompe de travail (vannes, tuyau de 6 m avec filtre flottant)
- Raccord de ravitaillement avec clapet anti-retour et robinet à bille fi 50 (2")
- Système de rinçage électrique
- Débitmètre pour le ravitaillement en carburant avec arrêt automatique (à commander avec le raccord de remplissage)
- Buses de pulvérisation (Arag, TeeJet, pour UAN)
- Têtes de buses doubles
Irroratrice portata Bury Perkoz 800 l 18 m

- Barra da 18 m
- Barra pieghevole manuale da 18 m con sollevamento idraulico e livellamento idraulico
- Corpi multiposizione
- 1 set di ugelli standard, scanalati 03, con angolo di 110 gradi
- Serbatoio principale da 800 l
- Serbatoio dell'acqua dolce per il risciacquo dell'impianto 100 l
- Serbatoio per il lavaggio a mano 15 l
- Pompa Annovi Reverberi AR 140, portata 135 l/min.
- Centralina elettrica COMBO 177 per gestire le 5 sezioni, la valvola principale e la pressione dalla cabina del trattore.
- Spandiconcime laterale con capacità di 25 l
- Albero cardanico
- Ugello rotante per il risciacquo del serbatoio
- Altezza del braccio di 1,9 m

Equipaggiamento aggiuntivo: (costo aggiuntivo)
- Modello di braccio 2H - completamente idraulico, apertura indipendente mediante due cilindri, bloccaggio meccanico, comando idraulico elettrico dalla cabina del trattore, raccordi quadrupli, un set di ugelli in ceramica
- Aumento dell'altezza di sollevamento del braccio a 2,2 m
- Pompa Annovi Reverberi 160, portata 161 l/min.
- Pompa Annovi Reverberi 180, portata 180 l/min.
- Computer Bravo 180 S
- Sezioni aggiuntive con elettrovalvola
- Smorzamento idraulico della trave (accumulatore idraulico)
- Luci di lavoro a LED 2 alogene L+P
- Illuminazione del braccio a LED ad azionamento di precisione tramite telecomando
- Navigazione Matrix 908 con antenna RXA 52 (altri optional)
- Marcatore a schiuma
- Dispositivo di aspirazione dell'acqua tramite pompa di lavoro (valvole, tubo flessibile da 6 m con filtro galleggiante)
- Attacco per il rifornimento con valvola di non ritorno e valvola a sfera fi 50 (2")
- Sistema di lavaggio elettrico
- Misuratore di portata per il rifornimento con arresto automatico (da ordinare con il raccordo di rifornimento)
- Ugelli (Arag, TeeJet, per UAN)
- Testine a doppio ugello
Навесной опрыскиватель Bury Perkoz 800 л 18 м

- Стрела 18 м
- Ручная складная стрела 18 м с гидравлическим подъемом и гидравлическим выравниванием
- Многопозиционный корпус
- 1 комплект стандартных форсунок, щелевые 03, с углом 110 градусов
- Основной бак 800 л
- Бак для пресной воды для промывки системы 100 л
- Бак для ручной мойки 15 л
- Насос Annovi Reverberi AR 140, расход 135 л/мин.
- Электрический контроллер COMBO 177 для управления 5 секциями, главным клапаном и давлением из кабины трактора.
- Боковой разбрасыватель емкостью 25 л
- Вал отбора мощности
- Вращающаяся форсунка для промывки бака
- Высота подъема стрелы 1,9 м

Дополнительное оборудование: (за дополнительную плату)
- Модель стрелы 2H - полностью гидравлическая, раскладывается независимо двумя цилиндрами, механическая блокировка, гидравлическое управление электрическое из кабины трактора, четырехсторонняя арматура, один комплект керамических форсунок
- Увеличенная высота подъема стрелы до 2,2 м
- Насос Annovi Reverberi 160, расход 161 л/мин.
- Насос Annovi Reverberi 180, расход 180 л/мин
- Компьютер Bravo 180 S
- Дополнительные секции с электроклапаном
- Гидравлическое демпфирование балки (гидроаккумулятор)
- Светодиодные рабочие фары 2 галогенные L+P
- Точное светодиодное освещение стрелы с дистанционным управлением
- Навигационная система Matrix 908 с антенной RXA 52 (другие опции)
- Пенный маркер
- Устройство забора воды через рабочий насос (клапаны, 6-метровый шланг с плавающим фильтром)
- Заправочный патрубок с обратным клапаном и шаровым краном fi 50 (2")
- Электрическая система промывки
- Расходомер для заправки с автоматическим отключением (заказывается вместе с заправочным соединением)
- Распылительные форсунки (Arag, TeeJet, для RSM)
- Сдвоенные форсуночные головки
- Вал отбора мощности
Szanowni klienci! Bardzo nam miło, że jesteście zainteresowani zakupem naszych maszyn. Wszystkie ceny są podawane netto. W przypadku zainteresowania zakupem maszyny z dostawą prosimy podawać kod pocztowy miejscowości, co pozwoli nam zrobić szybką wycenę transportu do Państwa. W przypadku zakupu maszyn z 0% VAT prosimy o podanie numer europejskiego VAT. Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Zespół DC Sp. z o.o.
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!